ما چه می کنیم

خرید سایتهای ارزشمند

تیم ما سایتهای ارزشمند را شناسایی کرده و اقدام به خرید آنها می کند.

ثبت دامنه های زیبا

تیم ما دامنه های آزاد شده را رصد کرده و بصورت روزانه اقدام به ثبت آنها می کند.

ثبت دامنه های رنکدار

سیستم ما بصورت روزانه تمامی دامنه های آی آر را رصد کرده و اقدام به ثبت آنها بصورت خودکار می نماید.

ثبت دامنه های مهم

سیستمهای ما دامنه های مهم را در لحظه آزاد شدن بک اوردر می کنند.